Privacy verklaring

Privacy beleid

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze donateurs is van essentieel belang voor onze activiteiten. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens.

De persoonsgegevens van donateurs worden door De Stichting Alkmaarse Kamermuziek zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting Alkmaarse Kamermuziek houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Dat wil zeggen:

* Dat  u als donateur over het doel van het verzamelen van gegevens wordt geïnformeerd  (informatieplicht)
* Dat uw gegevens niet aan derden worden verstrekt
* Dat u uw gegevens kunt inzien en corrigeren via het correspondentieadres info@alkmaarsekamermuziek.nl
* Dat u kenbaar kunt maken niet langer benaderd te willen worden voor uitnodigingen of informatie (recht op verzet)

Welke gegevens verzamelt De Stichting Alkmaarse Kamermuziek ?

De Stichting Alkmaarse Kamermuziek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankgegevens
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch

Wie heeft inzage in de gegevens ?

De Stichting Alkmaarse Kamermuziek, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41240143 en gevestigd in Alkmaar, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De Stichting Alkmaarse Kamermuziek gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in:

* Als een wettelijk voorschrift dat vereist
* Als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen De Stichting Alkmaarse Kamermuziek en de donateur
* Als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures
* Als dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole
* Als de donateur schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven.

Wat doet De Stichting Alkmaarse Kamermuziek met uw gegevens?

De Stichting Alkmaarse Kamermuziek legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het donateurschap om u te informeren over relevante activiteiten van De Stichting Kamermuziek Alkmaar. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over De Stichting Alkmaarse Kamermuziek te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens, donateursnummer en de registratie van deelname aan diensten van De Stichting Kamermuziek Alkmaar.

De Stichting Alkmaarse Kamermuziek gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.

Gegevens van donateurs worden gebruikt voor bestuursinformatie, dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.

Alle persoonsgegevens rondom het donateurschap worden door De Stichting Alkmaarse Kamermuziek vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van administratieve handelingen, zoals betaling van donateursbijdragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien.

Als u geen prijs stelt op informatie over relevante activiteiten en diensten van De Stichting Alkmaarse Kamermuziek per e-mail of fysieke post dan kunt u dat schriftelijk doorgeven aan:
* Stichting Kamermuziek Alkmaar, t.a.v. Secretariaat, De Rookamer 21, 1852 EB Heiloo,
* of via een e-mail naar info@alkmaarsekamermuziek.nl.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen De Stichting Alkmaarse Kamermuziek organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.
* Organisatorisch:
alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens.
* Technisch:
binnen Stichting Alkmaarse Kamermuziek wordt beveiligingstechnologie toegepast. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacy beleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@alkmaarsekamermuziek.nl.